سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره) 
عضو هیات علمی و مسؤول مدخل یابی و نمایه سازی دایرة المعارف 
 
 
اجرائی  
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه  
معاونت پژوهشی و سردبیر مجله صباح 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه فرهنگی طه  
مسؤول نمایه سازی مجلات و سردبیر مجله بازتاب اندیشه  
 
 
اجرائی  
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامى 
عضو گروه اصطلاح نامه فلسفه، مدیر گروه اطلاعات اینترنت 
 
 
اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
عضو و مدیر حلقه نقد حکمت و دین پژوهی  
 
 
اجرائی  
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامى 
عضو گروه علمی کلام و استاد راهنما و داور 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
نهاد معاونت اساتید در دانشگاه ها  
کارشناس و ارزیاب پایان نامه های اساتید  
 
 
کارشناسی نظارتی 
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاه ها 
مدیر گروه کلام 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  
مدیر مرکز پاسخگوئی تلفنی به سوالات دینی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره)  
عضو هیات علمی و مسؤول بخش مدخل یابی و نمایه سازی 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه  
معاونت پژوهشی و سردبیر مجله صباح  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
موسسه فرهنگی طه  
مسؤول نمایه سازی مجلات و سردبیر مجله بازتاب اندیشه  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی  
عضو گروه اصطلاح نامه فلسفه، مدیر گروه اطلاعات اینترنت  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
عضو و مدیر حلقه نقد حکمت و دین پژوهی  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
عضو گروه علمی کلام و استاد راهنما و داور  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
نهاد معاونت اساتید در دانشگاه ها  
کارشناس و ارزیاب پایان نامه های اساتید  
 
 
علمی نظارتی 
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاه ها  
مدیر گروه کلام  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  
مدیر مرکز پاسخگوئی تلفنی به سوالات دینی  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه تهران  
مدرس 
 
 
معارف اسلامي و اخلاق اسلامى 
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
------- 
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران  
مدرس 
 
 
معارف اسلامي و اخلاق اسلامی